Tin nội bộ

HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2809 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2909 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu (Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán)!
1810 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu (Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán)!

HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu

Chi tiết
HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2210 - 2019

HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh

Chi tiết
(028) 62 666 333