Tin nội bộ

HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).
2509 - 2020

HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).

HAPPY BIRTHDAY chị Hoàng Thị Đông (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán).

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Dũng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)

HAPPY BIRTHDAY anh Phạm Thịnh (Phòng Tài Chính - Kế Toán)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)

HAPPY BIRTHDAY anh Đào Hoàng Sang (Nhân viên Phòng Sản Xuất và Kho Vận)

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)
3108 - 2020

HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)

HAPPY BIRTHDAY anh Trần Trọng Kha (Nhân viên Phòng Tài Chính - Kế Toán)

Chi tiết
HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
0911 - 2019

HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTDAY anh Nguyễn Bình Xuân Giang (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc (Nhân Viên Kinh Doanh)!
2509 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc (Nhân Viên Kinh Doanh)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Nguyễn Minh Ngọc

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2809 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Lê Ngọc Huy

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2909 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTHDAY Anh Phạm Duy Khương

Chi tiết
HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu (Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán)!
1810 - 2019

HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu (Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán)!

HAPPY BIRTHDAY Chị Phạm Thị Nhiễu

Chi tiết
HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!
2210 - 2019

HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh (Nhân viên Phòng Sản xuất và Kho vận)!

HAPPY BIRTDAY anh Sơn Ngọc Hạnh

Chi tiết
(028) 62 666 333